Regulamin 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i sposób zawierania umów na odległość przez organizatora, o którym mowa w pkt 2.
 2. Podmiotem zawierającym umowę jest Jagna Stankiewicz, przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą „KONTRA Jagna Stankiewicz” w Warszawie, pod adresem ul. Związku Walki Młodych nr 18 lok. 57, NIP 5342233684, REGON 141091105 (zwana dalej „Organizatorem”); adres do doręczeń: ul. Agawy 2 lok. 8 01-158 Warszawa, adres poczty elektronicznej jagna@mamakierowca.com.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Organizatora są w szczególności pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; w tym zakresie Organizator oferuje imprezy i zawiera z każdym z zainteresowanych umowę o uczestnictwo w danej imprezie (zwana dalej „Umową”).
 4. Organizator zawiera Umowę za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.mamakierowca.com (zwaną dalej „Stroną Internetową”). 
 5. Każda oferowana impreza, w tym w szczególności jej program, termin i czas trwania, należne Organizatorowi wynagrodzenie oraz termin jego zapłaty, zostanie odrębnie opisana na Stronie Internetowej. W celu zawarcia Umowy zainteresowany powinien postępować zgodnie z instrukcją podaną na Stronie Internetowej.
 6. Jeżeli w opisie nie podano inaczej, imprezy są przeznaczone dla osób pełnoletnich, dysponujących ważnym prawem jazdy kategorii B. Uczestnicy muszą być trzeźwi i nie mogą znajdować się pod wpływem zabronionych substancji psychoaktywnych. Osoba znajdująca się w stanie wskazującym na użycie alkoholu bądź zabronionej substancji psychoaktywnej nie zostanie dopuszczona przez Organizatora do udziału w imprezie. 
 7. W przypadku niektórych imprez ich odbycie może być uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej minimalnej liczy uczestników. Jeżeli nie uda się zebrać wymaganej liczby uczestników Organizator może odwołać imprezę. W takim wypadku Organizator niezwłocznie zawiadomi zainteresowanych o odwołaniu imprezy i w terminie do 2 dni roboczych zwróci pobrane wynagrodzenie.
 8. Jeżeli przeprowadzenie imprezy okaże się niemożliwe z powodu siły wyższej, w tym w szczególności zarządzeń władz związanych ze zwalczaniem epidemii, Organizator odwoła imprezę. W takim wypadku Organizator niezwłocznie zawiadomi zainteresowanych o odwołaniu imprezy i w terminie do 2 dni roboczych zwróci pobrane wynagrodzenie.
 9. Zawierając Umowę, uczestnik zezwala Organizatorowi na wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w celu zrelacjonowania przebiegu imprezy w mediach społecznościowych oraz w celu promocji działalności Organizatora. 
 10. Organizator przyjmuje płatności wyłącznie w złotych polskich za pośrednictwem PayPro Spółka Akcyjna. 
 11. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy. Pouczenie w tej sprawie można znaleźć tu. Wzór odstąpienia od umowy można znaleźć tu. 
 12. Organizator przyjmuje reklamacje pod adresem do doręczeń lub adresem poczty elektronicznej wskazanymi w pkt 1. Reklamujący proszeni są o zwięzłe przedstawianie przedmiotu reklamacji oraz o wskazanie ewentualnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Organizator udzieli odpowiedzi na każdą z reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.